Desinformatie moet ophouden

Deze week werd Herman De Croo gevierd voor zijn 50 jaar ononderbroken parlementslid. Ik sta in deze rangschikking tweede met 35 jaar volksvertegenwoordiger. De kloof met Herman De Croo is 15 jaar maar ik zal niet pogen De Croo ooit in te halen. Ik stop definitief in 2019 en zal zoals HDC niet pogen om als lijstduwer toch sluiks te pogen mijn parlementair mandaat te verlengen.
Ik ben nu aan mijn laatste jaar in de Kamer begonnen maar dat wil niet zeggen dat ik zal uitbollen, integendeel!
Deze week ondervroeg ik de minister van Financiën over twee thema’s : het begrotingsevenwicht en de Kaaimantaks. Ik heb hierover de minister de jongste 3 jaar fors op de korrel genomen als voorzitter van de COM FIN. De cijfers geven mij nu gelijk op alle fronten.
Over de begroting wordt mijn ongerustheid bewaarheid. Na een verbetering in 2017 zal volgens de Hoge Raad voor Financiën het tekort bij constant beleid opnieuw verslechteren van 1% van het bbp naar 1,4% in 2018, 1,9% in 2019 en 2% in 2020. Dit is een verslechtering van 1% of 4 miljard. Dit betekent dat het deficit zal oplopen tot 8 miljard in 2020. Deze toename van het overheidstekort heeft vnl. te maken met de niet-gefinancierde tax shift waarvoor ik steeds heb gewaarschuwd.
Ik sprak hierover mijn ontgoocheling uit want als voorzitter van de COM FIN heb ik er steeds van gedroomd te eindigen met een begrotingsevenwicht zodat de schuldtoename niet langer de komende generaties belast. Met de gedaalde rente en de betere conjunctuur heeft de regering Michel een unieke kans gemist om deze doelstelling te bereiken.
Groot was mijn verwondering toen  minister van Overtveldt zijn antwoord begon met: “Ik heb de discussie hierover gemist omdat ik in Washington was voor besprekingen”. Merkwaardig dat de Regering zo’n beslissing neemt zonder de aanwezigheid van de Minister van Financiën. Hij zei enkel dat hij het objectief van een begrotingsevenwicht blijft onderschrijven maar dat dit moeilijk is in de pre-electorale context.
Op het ogenblik van mijn vraagstelling waren alleen de Minister en ik als voorzitter nog aanwezig in de COM. Als ik beslist heb om te stoppen met mijn parlementaire activiteit heeft het mede te maken met de totale machteloosheid en anonimiteit van het Parlement. Het zinkt steeds dieper weg en veert nog enkel recht in Villa Politica om in het zicht van de camera’s nog zijn bestaan te rechtvaardigen. Moet het Parlement niet aan een zelfreflectie doen om zijn slagkracht te verhogen door zijn werkzaamheden anders te organiseren en een echt tegengewicht te vormen voor de Regering? Moeten de parlementsleden van de meerderheid niet meer loskomen uit de groeiende greep van de Regering en de partijvoorzitters?
Tijdens deze vergadering ondervroeg ik ook minister Van Overtveldt over de Kaaimantaks. Vorig jaar stelde ik in de Commissie Panama dat de opbrengst van de Kaaimantaks amper 40 miljoen zou opbrengen in plaats van de raming van 460 miljoen. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat de opbrengst amper 5 miljoen zou bedragen t.o.v. de verwachte 540 miljoen euro.
Het antwoord van Van Overtveldt hierover was beneden alle peil. Hij beweert dat de offshore constructies door de Kaaimantaks fiscaal niet meer zo interessant zijn en de buitenlandse constructies hierdoor fors zijn gedaald. Maar uit zijn eigen cijfers blijkt dit enkel te gaan om een daling met 10%.
Het verklaart amper 50 miljoen van de geraamde 540 miljoen.
Het de zoveelste misrekening van minister Van Overtveldt. De fiscale regularisatie ging 300 miljoen opbrengen. De cijfers voor 2017 spreken van hooguit 80 miljoen. De speculatietaks werd een totale flop en ook de opbrengst van de effectentaks (geraamd op 170 tot 190 miljoen) zal beneden de ramingen liggen. De Minister zou er beter aan doen zijn “nieuwe” belastingen niet langer te kwantificeren en ze enkel pro memorie in te schrijven in de begrotingstabellen. Aan de vrijblijvendheid van deze kapitaaltaksen moet een einde komen. Ze werden een totale flop.
Voor de Kaaimantaks pleit ik ervoor deze van een aparte code te voorzien in de belastingaangifte. Hierdoor zou de opbrengst kunnen worden vastgesteld. Nu zegt Van Overtveldt dat de opbrengst van de Kaaimantaks vervat zit in de roerende voorheffing maar hij kan niet verklaren waarom de opbrengsten van de roerende voorheffing vorig jaar zijn gedaald van 4,6 miljard naar 4,3 miljard niettegenstaande de verhoging van de roerende voorheffing naar 30%.
Ik zal ook een wetsvoorstel indienen bij de begrotingscontrole om in de belastingaangifte een afzonderlijke code voor de Kaaimantaks in te voeren om een einde te maken aan deze aanslepende discussie over het rendement van deze taks die in de begroting toch wordt geraamd op 500 miljoen zonder dat men kan nagaan of dit cijfer effectief wordt gehaald.
Nagaan of de begrotingscijfers kloppen is toch de essentiële taak van het Parlement. Ik zal er in mijn laatste jaar verder werk van maken. Ik ben deze desinformatie van het Parlement beu. Ze moet ophouden.