Plannen BAC luchthaven

Deze week lichtte Brussels Airport Company ( BAC) in verscheidene hoorzittingen haar uitbreidingsplannen toe voor de luchthaven van Zaventem.
Hierbij houdt BAC een pleidooi voor capaciteitsverhoging via de aanleg van een vernieuwde startbaan en taxibaan. Hiermee gaat BAC regelrecht in tegen een evenwichtige spreiding van de geluidshinder in de regio.
In de Kamer ondervroeg ik hierover minister Bellot.
Vraag van de heer Eric Van Rompuy aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over “de uitbreidingsplannen van Brussels Airport” (nr. P2581)

Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, gisterenavond vonden in Steenokkerzeel en Kortenberg informatievergaderingen plaats, georganiseerd door Brussels Airport Company. Er werd een aantal plannen ontwikkeld om de luchthaven uit te breiden. Men spreekt van een verdubbeling van het aantal reizigers tegen 2040 en een substantiële verhoging van de capaciteit. Die voorstellen komen neer op de aanleg van een verlenging van startbaan 25L met taxibaan en de invoering van nieuwe modaliteiten om te starten met een enorme overlast tot gevolg over bepaalde gemeenten.

Mijnheer de minister, u gaf hier vorige week toe dat de regering niet in staat is om een consultantbureau aan te stellen dat moet nagaan hoe men een evenwichtige spreiding tot stand kan brengen op basis van objectieve criteria. De impasse is totaal, niet alleen op het vlak van objectivering, maar ook op politiek vlak door de politieke beslissingen van het Brussels Gewest inzake de boetes, een jarenlange aanslepende problematiek.
Op dat ogenblik lanceert BAC een totaal nieuw denkspoor, dat haaks staat op alle inspanningen die u hebt geleverd. In de Vlaamse Rand aanvaardt men dat niet. De nieuwe pistes betekenen een zware belasting richting Kortenberg en Leuven. Bovendien kan men hierdoor opstijgen richting Zaventem, Sterrebeek of Tervuren, en krijgt heel de Vlaamse Oostrand de helft van alle vluchten vanuit Zaventem over zich. Dat is de beste manier om tot niets te komen.

BAC is natuurlijk een autonome maatschappij, maar de voorzitter van BAC is de heer Marc Descheemaecker, die zich ook in andere dossiers vorige week geprofileerd heeft. Welnu, hij is eigenlijk politiek mee verantwoordelijk voor hetgeen BAC voorstelt en daarmee keldert BAC eigenlijk alle inspanningen, die u omwille van een evenwichtig akkoord geleverd hebt, inspanningen die ik ten zeerste waardeer.

Dan heb ik het nog niet over de hypocrisie, die aan de dag gelegd wordt. Terwijl bepaalde N-VA-burgemeesters in de regio luid en terecht tegen de overlast protesteren, staat de heer De Schee-maecker – die zich openlijk profileert als een actieve N-VA lid – helemaal achter de uitbreiding van de luchthaven. Dat is totale hypocrisie vanwege N-VA.

Mijnheer de minister, ik vraag dan ook dat u contact opneemt met de heer De Scheemaecker, die voorzitter is van Brussels Airport Company, opdat hij geen hoorzittingen meer zou organiseren waarmee hij het draagvlak voor de luchthaven van Zaventem helemaal ondermijnt, terwijl het net de bedoeling is dat die luchthaven kan groeien, in een evenwicht tussen economie en ecologie.

Minister François Bellot: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ten eerste, Brussels Airport Company is een privé- en geen overheidsbedrijf. De federale overheid is enkel aandeelhouder van de luchthaven. Als minister van Mobiliteit heb ik dan ook niet de voogdij over Brussels Airport.

Wel ben ik bevoegd voor de licentie die in 2004 aan Brussels Airport werd gegeven en die een maximumcapaciteit per uur toelaat. Daar gaat het debat nu echter niet over.

Brussels Airport Company bereidt zijn toekomst voor. Net zoals andere privébedrijven moet het dat doen binnen het legale kader dat bijvoorbeeld voor de noodzakelijke vergunningen van toepassing is.

Het bedrijf communiceert over dat proces op de manier waarop het dat wenst. Als politicus en als burger verwacht ik dat het dat op een volledige, transparante en eerlijke manier doet. Mijnheer Van Rompuy, ik heb ter zake echter geen bevoegdheid.

Mijnheer Vandenput, er bestaan inderdaad mogelijkheden om de capaciteit te verhogen. Dat zijn technologische hulpmiddelen. Er zijn bijvoorbeeld tools die het beheer van het vliegverkeer rationaliseren, waardoor de capaciteit kan worden verhoogd en de geluidsoverlast kan worden verminderd. Belgocontrol is bezig met de analyse van dergelijke tools.

Zoals ik al opmerkte, is dat echter niet de vraag van vandaag. Brussels Airport Company wil tegen 2040 de capaciteit verhogen. De vraag van vandaag gaat over een globale aanpak van het probleem van de huidige overlast rond de luchthaven en het door het regeerakkoord opgelegde noodzakelijke evenwicht tussen economie en het welzijn van de bevolking.

In dat kader heb ik verschillende concrete voorstellen gedaan. De vermindering van het aantal vliegtuigen die te veel lawaai maken en de vervanging ervan door moderne en dus stillere vliegtuigen behoren tot dat brede pakket maatregelen.

Eric Van Rompuy (CD&V): Ik ben het eens met als de minister dat we eerst een akkoord moeten bereiken over een evenwichtig spreidingsplan gebaseerd op de bestaande banen en routes. Op dit moment hebben wij te maken met heel de discussie over Brussel en de boetes. Bovendien zit het dossier al gedurende jaren geblokkeerd.

Het klopt dat u niets te zeggen heeft aan de BAC. Als de voorzitter van de raad van bestuur Marc De Scheemaecker zich echter openlijk achter plannen van BAC schaart die haaks staan op wat de regering doet – ik meen dat N-VA nog steeds deel uitmaakt van de regering – dan ondermijnt dat heel de politiek die moet worden gevoerd inzake spreiding van de geluidslast van de luchthaven van Zaventem.

Mijnheer Vandenput weet dat wij voorstander zijn van het behoud en de groei van de werkgelegenheid in onze regio. Ik ben bijna twintig jaar schepen in Zaventem geweest. Er werken zestigduizend mensen op ons grondgebied. De luchthaven zal alleen overleven, als er een evenwichtige spreiding komt die rekening houdt met de leefbaarheid van een aantal gemeenten rondom de luchthaven.

Door plannen voor te leggen aan de bevolking, waarbij de helft van de vluchten over Kortenberg/ Leuven en Sterrebeek/Tervuren gaat, maakt men het draagvlak kapot. Als men bij BAC meent op die manier de toekomst voor te bereiden, dan kan ik dat enkel veroordelen. Het is trouwens hun bevoegdheid niet. Het gaat niet over partijpolitiek. Ik spreek ook als inwoner van de regio, die al twintig jaar daarmee begaan is. Als er in de toekomst geen evenwichtig spreidingsplan en geen vliegwet komt, is de toekomst van de luchthaven, ook inzake werkgelegenheid, zwaar gehypothekeerd.