Nieuw vliegrouteplan?

Eric Van Rompuy, federaal volksvertegenwoordiger en inwoner van Sterrebeek, is verbolgen over de stellingnames van het zgn. nieuwe Consortium Oostrand  dat bestaat uit  een aantal actiegroepen uit het Brusselse Gewest en zgn. Solidair Tervuren-Overijse. Deze actiegroepen stelden gisteren een zgn. vliegrouteplan voor waarbij wordt gepleit voor een intensiever gebruik van de startbaan 19 die de opstijgende vliegtuigen stuurt boven Sterrebeek en Tervuren. Ze hebben het over “de exclusieve belangen van Sterrebeek die geen enkele last van de luchthaven wil dragen.”

Volgens Van Rompuy spannen deze actiegroepen zich voor de kar van het Brussels Gewest dat op die manier hoopt de vluchten af te schuiven van Brussel naar de Vlaamse gemeenten van de Oostrand.

Als gemeenten als Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe worden overvlogen door vliegtuigen die starten op baan 25R in Zaventem/Diegem en dan de bocht naar links maken naar het zuidoosten  is de geluidslast beperkt vermits deze vliegtuigen al op grote hoogte zijn vermits deze gemeenten in vogelvlucht al  8 à 10 km. verwijderd zijn van de startbaan in Diegem. Als de baan 19 wordt gebruikt zit men al  reeds na 1 km.  boven het centrum van Sterrebeek hetgeen een ondraaglijke last zou meebrengen voor de bewoners van Sterrebeek en Tervuren.

Van Rompuy  maakt  er zich bezorgd dat men poogt in het kader van de discussie over de  Brussels geluidsnormen de luchthaven in banen-en routegebruik te heroriënteren  van Brussel naar de Vlaamse Oostrand. Ook de plannen om de startbaan 25L te verlengen met 800 meter richting Erps-Kwerps /Steenokkerzeel   moeten in dat kader worden bekeken. Hierdoor zouden de vliegtuigen pal boven Zaventem kunnen opstijgen en om met de bocht naar links opnieuw boven Sterrebeek uit te komen. In 2014 werd deze zgn. IKEA-route reeds voorgesteld door de toenmalige minister Wathelet om de Brusselse gemeenten te ontlasten.

Van Rompuy betwist ook dat Sterrebeek helemaal geen laste van het vliegtuiglawaai zou dragen. Sterrebeek heeft op dit ogenblik 35% van de nachtvluchten boven de gemeente en tijdens de weekends komen de dagvluchten in preferentiële baangebruik via baan 19 boven Sterrebeek  onafgebroken van 16 uur zaterdag tot zondag 16 uur. Hierdoor worden Sterrebeek en Tervuren het ganse weekend overvlogen met vliegtuigen op lage hoogte die een zware geluidslast veroorzaken. Van  “stille” weekends is in de Vlaamse Oostrand geen sprake. Van Rompuy vindt de verklaringen van de woordvoerders van het zgn. Consortium dan ook leugenachtig. De Vlamingen in dit Consortium zijn helemaal in de val gelopen van de Franstalige Brusselaars van Pas Question.

“Ik ben lid van de federale Kamer die de nieuwe vliegwet  zal moeten goedkeuren. Hierbij pleit ik ervoor dat men geen nieuwe vliegroutes-en banen invoert maar zo dicht mogelijk blijft bij het historisch baangebruik zoals dit werd toegepast in de periode 2007-2011 toen Etienne Schouppe staatssecretaris van Mobiliteit was en die heeft gezorgd voor een relatieve rustpauze rondom de discussie over de geluidsoverlast. Als de Regering zou pogen om de luchthaven in zijn opstijgroutes helemaal te heroriënteren  van het Brussels luchtruim naar de Vlaamse gemeenten in het zuidoosten van Zaventem zal ik hiertegen even scherp reageren als met de splitsing van BHV” aldus Eric Van Rompuy die in de Kamer CD&V woordvoerder is in deze problematiek en hierover de Eerste Minister vorige week ondervroeg in de Kamer.