Vliegwet

Samengevoegde vragen van
– de heer Georges Dallemagne aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over “het akkoord van de Conferentie van Burgemeesters van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het vliegverkeer boven Brussel” (nr. P0744)
– de heer Eric Van Rompuy aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over “de eisen van vijf Brusselse burgemeesters in verband
met nachtvluchten boven Brussel” (nr. P0745)

(…)

Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb als inwoner van Zaventem een jaar lang
geen vragen gesteld over het dossier van de nachtvluchten, maar ik was verrast om deze week het volgende
te mogen lezen, ik citeer: “Le MR bruxellois s’affirme dans le dossier du survol.”
Twee van onze collega’s, mevrouw Schepmans en de heer Pivin, en de Brusselse burgemeester, de heer
Dedecker, zijn de auteurs van dit artikel.
Zij vragen verschillende dingen. Ten eerste, l’interdiction des vols de nuit. Men wil dus alle nachtvluchten
afschaffen zoals uw collega Durant dit in 2003 heeft gedaan.
Ten tweede, les cinq bourgmestres plaident pour l’arrêt définitif du survol du canal. Dit wil zeggen dat men bij
het opstijgen niet meer richting Molenbeek mag vliegen, maar via Grimbergen en Vilvoorde zodat men heel
het Brusselse Gewest ontwijkt.
Ten derde, men vraagt ook om de baan 25L te verlengen tot in Erps-Kwerps/Kortenberg zodat men kan
opstijgen via de oude Ikea-route van mevrouw Fonck. Op die manier komt men voorbij in Sterrebeek en
Tervuren.
Als ik lees wat de vijf burgemeesters zeggen, wilt men dat er niet meer over Brussel wordt gevlogen, dat de
nachtvluchten gewoon worden afgeschaft en dat tijdens de dag ofwel richting Noordrand, maar dan diep de
Vlaamse Rand in, ofwel richting Leuven wordt opgestegen.
Wel, ik ben daarmee totaal niet akkoord, daarom stel ik deze vraag ook. Ik denk ook dat ik spreek namens
alle partijen in de Vlaamse Rand. Mevrouw de minister, pas op, want u hebt voorgangers, mevrouw Durant,
de heer Anciaux, mevrouw Fonck, en dit is een levensgevaarlijk dossier. Als men eenzijdig bepaalde kampen
kiest dan komt dat regelrecht op uw hoofd terecht.
Mevrouw de minister, wij hopen dat u zich in de loop van de komende weken daarvan zal distantiëren en in
dit dossier ermee rekening houdt dat de luchthaven ook in de Vlaamse Rand ligt en het kan niet dat geen
enkel vliegtuig nog over Brussel zal opstijgen.

Minister Jacqueline Galant: Beste collega’s, ik heb akte genomen van de motie van de 19 burgemeesters.
Cette motion est issue d’un travail de réflexion commune. Je vais analyser en profondeur les propositions de
ces 19 bourgmestres. De mon côté, je continue de travailler avec méthodologie. Je souhaite objectiver les
mesures structurelles qui sont sur la table.
Ik ben federaal minister en ik moet rekening houden met de belangen van de drie Gewesten.
Il est donc prématuré de m’exprimer aujourd’hui sur l’une ou l’autre mesure, même sur les vols de nuit. Je
continue la concertation avec mes collègues du gouvernement fédéral et des gouvernements régionaux. Il
est temps de ramener de la sérénité dans ce débat, dans l’intérêt de tous les citoyens.

(…)

Eric Van Rompuy (CD&V): Dank u voor het antwoord, mevrouw de minister.
Ook wij rekenen op sereniteit en hopen dat er de volgende weken of maanden een evenwichtig voorstel
komt, want de kwaliteit van leven is niet beperkt tot de 19 gemeenten. Er wonen ook mensen daarrond en
sommigen wonen zelfs veel dichter bij de luchthaven dan de burgemeesters die ik zag protesteren.
Ik woon op anderhalve kilometer van een startbaan. Andere collega’s wonen op 1 kilometer van een
startbaan. Dat is in Vlaanderen. Ik meen dat wij de kwaliteit van eenieder moeten bewaken. Ik pleit voor een
evenwichtig spreidingsplan, dat rekening houdt met historische gevoeligheden.
Trouwens, het regeerakkoord zegt dat het preferentieel baangebruik niet zal worden gewijzigd. Het voorstel
van de MR van Brussel gaat in tegen het regeerakkoord.
Ik wil u vragen in de komende weken in alle sereniteit naar oplossingen te zoeken.

Het incident is gesloten.