Eigen koers

Met de start van het nieuwe parlementaire jaar herneemt dit Dagboek. Sinds einde juli is er veel gebeurd op internationaal en nationaal vlak. De vluchtelingencrisis en dramatische uittocht van miljoenen uit hun moederland in oorlog doen ons inzien hoe relatief onze eigen problemen zijn.

Wat betekent een tax shift in een wereld waarin massa’s mensen in rubberen bootjes en beestenwagens hun leven pogen te redden? Ik had het lastig om mij de jongste maanden druk te maken over de bij ons al bij al beperkte binnenlandse problemen. Laat staan Linkebeek…

Ik was verheugd te zien dat de Belgische regering zich aansloot bij de Europese solidariteit en meewerkt aan een gezamelijke en solidaire aanpak in Europa met een billijke spreiding waar elk land zijn verantwoordelijkheid neemt. De opvang in eigen land, de spontane bereidheid tot hulpverlening en het perspectief op integratie, inkomen en werk  waren hartversterkend.

De enige wanklank was deze van de N-VA voorzitter met uitspraken die enkel tot doel hadden zijn electorale positie te vrijwaren in opiniepeilingen. Hij is hierin gelukt maar hij toonde eens te meer dat bij hem menselijkheid ondergeschikt is aan een partijpolitieke en electorale strategie.Wat een verschil met Angela Merkel die met “Wir schaffen das” bewezen heeft dat menselijkheid en solidariteit de echte waarden zijn waarop onze Europese beschaving is gestoeld. Ze toont aan wat een echte leider is die durft in te gaan tegen angstgevoelens en populisme.

Uitspraken zoals “open grenzen en open sociale zekerheid gaan niet samen” of “ofwel springen de grenzen ofwel springt de sociale zekerheid” zijn er enkel op uit om de mensen bang te maken.

De Wever is groot geworden door polarisatie. Vlamingen tegen Walen, links tegen rechts,  vandaag het vluchtelingenthema waar hij ook poogt de bevolking te verdelen.

Dit dramatische probleen vraagt een consensuele aanpak bij de politiek en de bevolking.

Dat wil niet zeggen dat we machteloos moeten toezien. Mijn broer Herman zei dit weekend in een interview: “De EU moet maatregelen nemen. Zeker nodig zijn beter bewaakte buitengrenzen, opvang en registratie bij binnenkomst, geharmoniseerde asielvoorzieningen, evenredige distributie van vluchtelingen. Het sluiten van grenzen hoort hierin evenwel niet thuis”.

Deze week sloot  België zich op de Europese Top opnieuw aan bij de Europese aanpak en volgt ons land  hiermee de koers die Angela Merkel heeft vooropgezet. Charles Michel bevestigde deze aanpak tijdens de State of the Union in het Parlement. De vluchtelingencrisis is nog lang niet voorbij maar het is een geruststelling dat deze problematiek in België -– buiten De Wever – niet de electorale en partijpolitieke toer opgaat.

Intussen gaat het Belgische politiek leven verder. 80.000 mensen kwamen in Brussel de straat op en de regering besliste over de tax shift. De belangrijkste maatregel is hierbij de verlaging van de sociale bijdragen op arbeid en de versterking van onze competitiviteit.  Door de sociale bijdragevermindering  voor de werkgevers en de indexsprong gaat het over een bedrag van 6 miljard euro dat in onze bedrijven wordt geïnjecteerd. Dit biedt kansen op een sterke toename van de werkgelegenheid. Ook de versterking van de  koopkracht (ten belope van 3 miljard) van de lage en middeninkomens en de hogere netto-lonen zijn belangrijk. Dat bij de lastenverlaging op arbeid en de koopkrachtmaatregelen sterk rekening wordt gehouden met de draagkracht is de verdienste van de christendemocraten. Ik betreur dat het ACV deze inspanningen niet schijnt  te waarderen.

Een tax shift is evenwel geen pure belastingverlaging. Het is een verschuiving van lasten op arbeid naar belastingen op consumptie, ecofiscaliteit en vermogen. Uiteindelijk gaat het om een verschuiving van 8 miljard euro.

Als voorzitter van de CD&V-werkgroep “tax shift” heb ik steeds gesteld dat ook het kapitaal zijn bijdrage moet leveren aan de financiering van de verlaging van de lasten op arbeid en de verhoging van de netto-lonen. Dit is maar ten dele gelukt. De Kaaimantaks, de bankentaks, een verhoogde roerende voorheffing , de speculatiebelasting zijn belangrijke ingrepen maar de missing link blijft het ontbreken van een  echte vermogenswinstbelasting waarbij meerwaarden worden belast bij verkoop van aandelen van bedrijven. Noël Slangen (ondernemer en prominent Open Vld-er) zei onlangs in DS weekblad: “Ik heb in de tijd  dat ik mijn bedrijf runde mij blauw betaald aan belastingen. Maar ik schrok dat ik niets moest betalen toen ik mijn bedrijf verkocht”.

CD&V heeft  die meerwaardebelasting op tafel gelegd bij de onderhandelingen maar Open Vld en N-VA hebben zich hiertegen  blijven verzetten. Spijtig want hiermee zou het fairness-gehalte van de tax shift fors zijn verhoogd.

Is de discussie hiermee afgesloten? Op korte termijn wel maar deze regering staat nog voor zware uitdagingen om tegen 2018 het begrotingstekort van de huidige bijna 3% naar nul te reduceren in 2018.

Dit zal nog zware inspanningen vragen waarbij de vermogenswinstbelasting ongetwijfeld opnieuw ter sprake zal komen. In de Kamer zullen nog heel wat openstaande problemen van de tax shift moeten worden uitgeklaard o.m. de speculatiebelasting, de suikertaks en de fiscale regularisatie. De lastenverlagingen zijn duidelijk te becijferen maar de opbrengst van de nieuwe belastingen blijft onzeker. Als de economie niet fors aantrekt (met een BBP- groei van 2 à 3%) dreigt de tax shift onbetaalbaar te worden  gelet ook op de noodzaak nog verscheidene miljarden te vinden om naar een structureel begrotingsevenwicht te evolueren.De  beperking van de primaire overheidsuitgaven in gezagsdepartementen als justitie en veiligheid en verder besparen in de sociale zekerheid heeft immers zijn limieten bereikt.

Het worden nog budgettair moeilijk jaren. In het voorjaar zal blijken of het Belgische begrotingstekort in 2015  effectief beneden de 3% is gebleven ( waar begrotingsexperts sterk aan twijfelen). En dan nog is er een lange weg te gaan om een nultekort in 2018 te bereiken. Er wachten België en de gemeenschappen en gewesten nog verschillende zware begrotingsrondes om onze Europese verplichtingen na te komen.

De ondernemers, die zovele jaren lang hebben geroepen op lastenverlagingen, krijgen nu de gevraagde competiviteitsmaatregelen. Aan hen nu te bewijzen dat de tax shift geen “taks, taks, taks” is zoals de oppostie beweert maar “jobs, jobs, jobs”. Het VBO en VOKA spreken van 60 tot 80.000  nieuwe jobs. Ook voor hen is de uitdaging groot maar nu zijn er geen excuses meer over de loonhandicaps.

CD&V werd het in het eerste jaar van de Zweedse coalitie moeilijk gemaakt om haar sociale accenten te leggen. De partij is evenwel  niet meegelopen in het louter liberale verhaal van Open Vld en N-VA. Voor CD&V gaat economische groei samen met sociale bescherming en dit in sociaal overleg. Deze waarden gelden ook op het Europese vlak waar CD&V in de vluchtelingencrisis  trouw is gebleven aan haar koers van rechten en plichten, verantwoordelijkheid en solidariteit.

Met de opeenvolgende peilingen van de jongste weken krijgt men de indruk dat de verkiezingen voor de deur staan. Die zijn evenwel maar binnen drie jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen en  vier jaar voor de parlementsverkiezingen. CD&V moet haar eigen koers blijven varen. Ze heeft het jongste jaar bewezen dat ze de enige echte centrumpartij is. Bij de ongetwijfeld nog moeilijke budgettaire, economische en sociale discussies moet dit haar leiddraad  blijven.

Het wordt ongetwijfeld weer een boeiend parlementair jaar.

Deze maand is het dertig jaar geleden dat ik in oktober 1985 in de Kamer werd verkozen. Alleen Patrick Dewael zie ik uit die tijd nog op de Kamerbanken zitten en ook hij heeft blijbaar zijn strijdbaarheid nog niet verloren. We hebben elk op onze manier deze week in het debat over The State of the Union  de youngster  Kristof Calvo van Groen van antwoord  gediend.

1985 was blijkbaar een goed wijnjaar maar inmiddels hebben mijn generatiegenoten Frank Vandenbroucke, Johan Sauwens, Tony Van Parijs, Trees Merckx , Johan Vanhecke en Mieke Vogels het halfrond verlaten. Voor mij nog 4 more years!

Eric Van Rompuy op RTBF over meerwaardebelasting

CD&V en MR zijn er van overtuigd dat er een echte meerwaardebelasting of “Coucketaks” komt. Dat melden MR-Kamerfractieleider Denis Ducarme en voorzitter van de Kamercommissie Financiën Eric Van Rompuy (CD&V) in “Les décodeurs” op de RTBF.In de taxshift die eerder deze maand werd goedgekeurd, is een speculatietaks opgenomen van 33 procent op de verkoop van beursgenoteerde aandelen binnen de zes maanden na aanschaf. Die blijft beperkt tot de natuurlijke personen. De regering rekent op een opbrengst van 34 miljoen euro. CD&V en MR blijven echter geloven in de invoering van een meerwaardebelasting, op de opbrengst die wordt geboekt bij de verkoop van een bedrijf en op aandelen. “Ik ben zelf voorstander van een verhoging van de belasting op kapitaal”, gaf MR-Kamerfractieleider Denis Ducarme aan in het RTBF-programma. “Ik denk dat die er ook zal komen.”

Volgens Eric Van Rompuy (CD&V), voorzitter van de Kamercommissie Financiën, was zelfs eerste minister Charles Michel (MR) tijdens de jongste begrotingsronde voorstander van een discussie over een meerwaardebelasting. Al geeft Van Rompuy op zijn blog vandaag ook wel toe dat de discussie op korte termijn daarover is afgesloten. “Deze regering staat nog voor zware uitdagingen om tegen 2018 het begrotingstekort van de huidige bijna 3 procent naar 0 te reduceren in 2018”, schrijft Van Rompuy voort. “Dit zal nog zware inspanningen vragen, waarbij de vermogenswinstbelasting ongetwijfeld opnieuw ter sprake zal komen.” (De Redactie)

 

Eric Van Rompuy à la RTBF sur les plus-values

Le CD&V et le MR sont convaincus que la taxation des plus-values ou “taxe Coucke” du nom de l’ex-patron d’Omega Pharma qui avait cédé son entreprise en réalisant près d’1,5 milliard d’euros de plus-value sans être taxé spécifiquement, finira par arriver. Nous avons redéposé cette proposition sur la table et elle a été refusée par la N-VA et l’Open Vld mais “même le Premier ministre Charles Michel était partisan d’une discussion”, a indiqué dimanche dans l’émission Les Décodeurs (RTBF) le député Eric van Rompuy (CD&V). “Il y aura encore des rounds budgétaires, on reviendra encore avec notre proposition”, a assuré celui qui préside la commission des Finances et du Budget de la Chambre.

Le chef de groupe MR Denis Ducarme s’est dit, à titre personnel, “favorable à une augmentation des taxes sur le capital à l’avenir”. Et “je pense qu’on y viendra”, a-t-il souligné.

“Le problème est que celui qui décide vraiment siège à l’hôtel de ville d’Anvers et il n’en veut pas”, a réagi le chef de groupe Ecolo-Groen Jean-Marc Nollet. “Faites-le! Chiche!”, a pour sa part lancé aux membres de la majorité son homologue cdH Catherine Fonck, regrettant que la taxe sur la spéculation des particuliers passait à côté de l’objectif en épargnant les comportements “les plus compulsifs”, ceux qui s’exercent à travers les produits dérivés.

Les élus CD&V et MR ont une nouvelle fois souligné que jamais avant un gouvernement n’avait autant taxé le capital. “C’est déjà beaucoup mieux que par le passé et ce qu’a fait le gouvernement Di Rupo”, a insisté M. Ducarme. (La Libre)