Eric in de Kamer

Gisteren zat ik bij afwezigheid van Siegfried Bracke als oudste lid in jaren een uurtje de Kamer voor. Een mooi moment!

Tijdens de zitting hield ik een tussenkomst over de begrotingscontrole en de tax shift:

Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, collega’s,

de begrotingscontrole is een oefening die nagaat of de begroting op koers zit. Dat antwoord is positief. Ik raad iedereen aan het uitstekend verslag van collega’s Daerden en Deseyn te lezen. We hebben tijdens heel lange besprekingen antwoorden gekregen op de meeste vragen en ik dank de diensten voor hun uitstekend werk.

Uit de bespreking en het verslag blijkt dat we op schema zitten met het Stabiliteitsprogramma om tegen 2018 een nultekort te realiseren. We zitten helemaal in de lijn van wat de Hoge Raad van Financiën ons heeft aangeraden inzake het Stabiliteitsprogramma.

Wat hier rond Kerstmis door de oppositie werd voorspeld, dat de begroting in Europa in een excessive deficit procedure zou terechtkomen, is niet gebeurd. Het is niet alleen de mening van de Europese Commissie, maar ook van de Hoge Raad van Financiën en van de Nationale Bank dat het tekort structureel met 0,65 % zal verminderen, wat maakt dat het tekort van alle overheden samen van 3,2 zal zakken tot 2,5 %. Er is een grote continuïteit in het saneringsbeleid tussen 2011 en 2013. Volgens de berekeningen van de Nationale Bank is er een structurele verbetering van het begrotingssaldo met 1,1 % tussen 2011 en 2013. De vorige regering-Di Rupo heeft dus wel gesaneerd. De tekorten zijn ook in die periode verminderd en indien het regeerprogramma wordt uitgevoerd voor de begroting 2015 zal de verbetering van 1,1 % oplopen tot 1,8 % in 2016.

De primaire inkomsten liggen voor het eerst sinds heel lang hoger dan de primaire uitgaven, dus we hebben eindelijk terug een primair overschot, wat heel belangrijk is willen wij op termijn de schuld terugbetalen.

Voor een structureel begrotingsevenwicht moeten er nog extra consolidatiemaatregelen worden genomen. Volgens de Nationale Bank – en de minister van Begroting, de heer Jamar, heeft dit bevestigd in de commissie – is er in 2016 en 2017 nog een extra inspanning van 4 miljard euro nodig. Als we ook de Gemeenschappen en Gewesten meerekenen, komen we trouwens uit op een totale inspanning van 6 miljard euro waarvan 1,5 miljard euro volgend jaar en dit alles boven op de maatregelen die reeds zijn genomen.

Denken dat de begrotingssanering voorbij is, is een illusie. Ook in de volgende jaren zullen er nog ernstige inspanningen moeten gebeuren. Trouwens, deze regering werkt in continuïteit met de vorige regering. De Nationale Bank heeft berekend dat het overheidsbudget onder de regering-Di Rupo is bijgestuurd met 3,6 miljard euro. De regering-Michel zal ongeveer hetzelfde doen. Op dat vlak is er continuïteit. Ik meen dat het belangrijk is dat op die manier voor te stellen.

De economie blijft een zorgenkind. Ondanks de zwakke euro, de lage rente en de lagere olieprijs komen wij in de volgende twee jaar niet aan de noodzakelijke 2 %. 1,2 % in 2015, 1,5 % in 2016 en 1,7 % in 2017 is te weinig. Wij moeten de groei boven de 2 % krijgen, willen wij op termijn ook inzake werkgelegenheid en begroting resultaten boeken.

Soms is er positief nieuws, zoals bijvoorbeeld vandaag. Wij hebben maandenlang gediscussieerd over de competitiviteit en de index. Ik stel vandaag vast dat in België, vooraleer de indexsprong werd doorgevoerd, de arbeidskosten het sterkst zijn gedaald van de OESO-landen. Dit is op termijn belangrijk voor onze competitiviteit. De loonmatiging van de regering-Di Rupo heeft succes en wij moeten dit versterken met de nieuwe maatregelen die deze regering heeft genomen. Wij zijn evenwel op de goede weg, zoals wij ook op de goede weg zitten met onze begroting. Europa wenst ons geluk, in die zin dat wij perfect op schema zitten voor het groeipad voor 2018.

Ook inzake de competitiviteit zijn er eindelijk eens wat goede berichten. De arbeidsmarkt blijft ook een zorgenkind. Daarover zeggen de Nationale Bank en het Planbureau echter – de oppositie mag dat ook wel eens horen, we horen dat heel weinig – dat er in 2015 24 000 jobs zullen bijkomen, 30 000 in 2016 en 39 000 in 2017. In de periode van 2015 tot 2017 zullen we 94 000 extra banen krijgen, mijnheer Calvo. De werkloosheid zal dalen van 8,5 % tot 7,9 %. Onze economie groeit dus te weinig maar de banencreatie komt op gang, ook in de privésector. Een paar maanden geleden verwachtte het Planbureau niet dat die groei in de privésector zo sterk zou zijn. Als we dan die boost kunnen krijgen inzake competitiviteit, dan meen ik dat we in de volgende jaren naar betere economische en sociale tijden kunnen evolueren.

De begroting voor 2015 is aangepast. Als we die eerste cijfers bekijken, dan heeft dat niets te maken met sociale horror. Integendeel, het reëel beschikbaar inkomen van de Belg zal in 2015 stijgen. Over de indexsprong die er zal komen in 2017 zegt de Nationale Bank dat die op korte termijn een licht negatief effect zal hebben. De gouverneur van de Nationale Bank zegt echter dat dit positief zal zijn op lange termijn en dat die indexsprong heel belangrijk is.

Deze begroting bevat heel wat maatregelen. Als men de optelsom maakt van alle maatregelen in de  begrotingscontrole, dan komt men ongeveer aan 1 miljard saneringsmaatregelen. Bij de bespreking in de commissie heeft men gezegd dat het Rekenhof brandhout maakt van de begroting. Ik zie te titels nog voor me. Wel, als ik de bespreking in de commissie erop nalees, dan is er van dat brandhout niet veel overgebleven, in die zin dat men wel kritiek had op de achterstallige facturen bij Justitie die niet dit jaar maar vorig jaar werden geboekt maar dat iedereen nu wel blij is dat die achterstallen aangezuiverd zijn, wat men jarenlang gevraagd heeft. Men heeft ook veel discussie gehad over de niet-doorstorting aan de Gemeenschappen en de Gewesten. Procedureel was er inderdaad een probleem. We hebben echter ook de berekeningen van het Rekenhof gezien. Voor het eerst staan er in het verslag van een commissie van de Kamer algebraformules. U moet het eens bekijken en uw beste algebra bovenhalen. De heer De Vis van het Rekenhof heeft de berekeningen gemaakt en uiteindelijk komt hij tot een licht andere interpretatie: het verschil bedraagt amper 77 miljoen euro of 10% van het oorspronkelijk vooropgestelde bedrag. Ook op dat vlak – daarvoor dient een commissiebespreking – zijn vele zaken uitgeklaard. Op 50 miljard primaire uitgaven had de oppositie slechts kritiek voor een paar tientallen miljoenen. Als ik de optelsom maak voor de zaken waarop u kritiek hebt gegeven, mijnheer Gilkinet, dan is die marginaal.

Ook op de ontvangsten hoor ik heel wat kritiek, maar er zijn 100 miljard ontvangsten en u hebt hoogstens 60 of 70 miljoen van die ontvangsten betwist. Dat maakt absoluut geen indruk. Op basis van de begrotingscontrole kunnen wij in het debat vaststellen dat de regering op koers zit en ook in de volgende jaren een belangrijk parcours kan afleggen. De potentie is er.

Wij hebben ook gesproken over de tax shift. Ik wil dat thema zeker niet ontwijken. Ik heb dit ook in de commissie gezegd en het blijft de stelling van onze fractie: de tax shift heeft in de eerste orde een economische betekenis. Wij moeten de competitiviteit, die met de indexsprong en de lagere sociale bijdragen in 2016 in goede zin evolueert, een extra boost geven. Ook de OESO vroeg dat gisteren nog. Ook de Nationale Bank vraagt dat. De lasten op arbeid moeten verminderen. De patronale bijdragen moeten van 33 % naar 25 % en voor de lage lonen zelfs nog lager. Er kan ook nog een inspanning gebeuren in het verschil tussen het netto- en brutoloon. De sociale werknemersbijdragen kunnen worden verlaagd, om op die manier de werkloosheidsval te bestrijden. Wij moeten de competitiviteit herstellen, maar het is duidelijk – dit bleek ook uit de besprekingen in de commissie – dat de tax shift, ten eerste, gespreid zal moeten worden over verschillende jaren – het zal geen eenmalige operatie zijn in één budgettair jaar – en, ten tweede, budgettair neutraal moet zijn.

In de volgende jaren moeten wij nog ongeveer 4 miljard vinden om op koers te blijven om in 2018 een begrotingsevenwicht te hebben. De oefening van de tax shift of verschuiving van belastingen mag geen aanleiding geven tot nieuwe besparingen in de sociale zekerheid of de overheidsuitgaven. Die zullen wij immers op het einde van het jaar in de begroting van 2016 nodig hebben om op koers te blijven.

02.06 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Van Rompuy, ik heb met heel veel aandacht naar het eerste deel van uw betoog geluisterd. Het is niet helemaal een verrassing voor het halfrond dat u ook de tax shift aanhaalt. U hebt dat ook in de commissie gedaan. Ik wil nog even in herinnering brengen dat het voor mij redelijk onbegrijpelijk is dat uw partij die werf niet ten gronde heeft aangesneden tijdens de regeringsonderhandelingen. Andere dingen werden wel snel beslist, ook dingen die niet in uw programma stonden, zoals het pensioen op 67 jaar, de indexsprong, 1,5 miljard euro besparingen in de sociale zekerheid. Het is jammer dat de tax shift toen nog niet rond was, maar het zij zo, dat is het verleden. Om deze keer wel vooruit te gaan, is het belangrijk dat de regering het minstens over de principes eens is. U zegt dat de tax shift voor CD&V budgetneutraal moet zijn, maar de andere meerderheidspartijen laten een heel ander geluid horen. Als wij hen horen in pretparken, dierentuinen en televisiestudio’s, dan zeggen zij dat wij moeten besparen en dat die besparingen ervoor zullen zorgen dat de lasten op arbeid kunnen worden verlaagd. Dat is een contradictie, die eigenlijk in deze fase al zou moeten worden opgelost. Is het uw hoogstpersoonlijk standpunt dat een tax shift budgetneutraal moet zijn of is dat het standpunt van uw fractie? Ook dat is soms moeilijk om te volgen.

02.07 Eric Van Rompuy (CD&V): Ik spreek altijd namens mijn fractie, mijnheer Calvo.

02.08 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Is het dan ook het standpunt van de hele meerderheid? Is er daarover al consensus bereikt binnen de meerderheid?

02.09 Eric Van Rompuy (CD&V): Op het ogenblik zijn er gesprekken aan de gang in het kernkabinet over de tax shift. Er ligt een aantal pistes op tafel. In de volgende weken zullen wij zien wat het resultaat daarvan is.

De uitgangspunten van onze fractie zijn enerzijds, dat de competitiviteit moet worden versterkt – het gaat dus niet over een hervorming van de personenbelasting, maar over een vermindering van de lasten op arbeid – en anderzijds, dat er in een meerjarenplan hiervoor een compensatie moet komen via een aantal andere belastingen, namelijk belastingen op consumptie, belastingen op milieu en een vermogenswinstbelasting. Dat zijn de drie componenten, die ook zijn genoemd in debatten door andere meerderheidspartijen, misschien niet allemaal, maar als ik alles optel, is het toch een belangrijke zaak.

Ook inzake de belasting op consumptie zijn er mogelijkheden, de btw bijvoorbeeld. Niemand zegt zwart op wit hoe het precies moet zijn. Hoewel de hoogste belastingsvoet 21 % is, is het gemiddelde feitelijk 11 %. Er zijn dus mogelijkheden, gelet op de gereduceerde tarieven en de vrijstellingen, om de consumptie, die in België bijzonder laag belast wordt, te belasten. Van de 28 landen is België 24e op dat vlak. Er zijn dus mogelijkheden, maar ik zal mij niet uitspreken over de formule.

Hetzelfde geldt op het vlak van milieu. Ik meen dat accijnzen op diesel een mogelijkheid vormen. Naast competitiviteit is voor CD&V natuurlijk de rechtvaardigheidagenda belangrijk. CD&V is voor rechtvaardige fiscaliteit. Gisteren heeft de OESO het standpunt geformuleerd dat naast de milieubelastingen en de consumptiebelastingen de belastingopbrengsten uit vermogen een belangrijke manier van financiering is voor de tax shift. Zij zijn ook belangrijk om een rechtvaardige fiscaliteit te realiseren.

Er zijn allerhande pistes mogelijk, mijnheer Calvo. De Hoge Raad van Financiën heeft de piste gelanceerd van een duale belasting, met een uniforme belasting op de spaaropbrengsten, zowel de inkomsten als de meerwaarden. Er is sprake van 25 %. Onze fractie spint zich niet vast op dergelijke cijfers. Hoe dan ook, onder andere een belasting op de opbrengst uit vermogen en een uniforme belasting op roerend en onroerend goed moeten zorgen voor een rechtvaardiger fiscaliteit.

Collega’s, u kunt niet beweren dat er in het regeerakkoord geen belangrijke maatregelen genomen zijn. U hebt vannacht, zelfs tot 8 uur vanmorgen, vergaderd. De regering heeft een aantal heel belangrijke maatregelen genomen. Wij zien vandaag dat in de begroting 2015 voor 1,4 % van het  bnp gesaneerd is.

CD&V heeft altijd voorgehouden dat er een probleem is, zowel van competitiviteit als van rechtvaardigheid – no sobriety without solidarity – en de regering heeft dat ook toegezegd in het sociaal akkoord, mevrouw Temmerman. Daar heeft men gezegd voor 2015-2016 maatregelen te zullen nemen met effecten inzake de tax shift. De regering onderhandelt daar thans over. Ik doe niet mee aan een spelletje zwartepieten of elkaar verwijten toesturen. Na het debat zondag in De Zevende Dag werd het tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil en wij houden ons daar ook aan. Het is belangrijk om in de volgende weken gestalte te geven aan de competitiviteit en de rechtvaardige fiscaliteit.

02.10 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer Van Rompuy, doorheen uw interventie neem ik akte van het feit dat u niet alleen van mening verschilt met uw coalitiepartners over het feit of een tax shift budgetneutraal moet zijn, dan wel gebaseerd moet zijn op besparingen, maar ook over waar de lastenverlaging op arbeid zich moet situeren. Uw coalitiepartners zijn ervan overtuigd dat dit aan werknemers- en werkgeverszijde moet gebeuren. Als ik u goed heb begrepen, zegt u dat dit enkel aan werkgeverszijde moet.

02.11 Eric Van Rompuy (CD&V): Nee, ik heb de twee vernoemd. Patronale bijdragen en werknemersbijdragen met het verschil tussen bruto en netto loon voor de werkloosheidsval.

02.12 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Dan is er één meningsverschil minder in het kibbelkabinet en dat is een positieve zaak. Als u suggereert dat wij de substantie van de maatregelen in het regeerakkoord betwisten, dan hebt u het fout. Ik heb helemaal niet gezegd dat u onbelangrijke, kleine maatregelen hebt genomen. Ik heb geprobeerd aan te tonen, zoals al enkele keren door onze fractie naar voor werd gebracht, dat het wel stevig is, maar dat het evenwicht fout zit. U roefelt inderdaad goed door met deze meerderheid waar het gaat over gezinnen, gewone mensen, mensen die werken en het al moeilijk hebben. Daar hebt u zich niet ingehouden. Ik herhaal het cijfer: 1,5 miljard euro besparingen in de sociale zekerheid, alleen al dit jaar. Aan de andere kant, waar het gaat over sterke schouders, waar economen en mensen uit www.beweging.net boeken over vol schrijven, mensen die ver van en dichtbij u staan, zijn de cijfers marginaal in deze begrotingscontrole. De kaaimantaks en de diamanttaks leveren marginale cijfers op, vergeleken met de besparingen die u doorvoert in de sociale zekerheid. U hebt stevig doorgeroefeld. Daar is geen enkele twijfel over. U hebt tot belangrijke maatregelen beslist, maar dit zijn geen rechtvaardige maatregelen. U hebt geen evenwicht gevonden. Dat is het grote probleem van deze regering. Daarmee bestelt ze niet alleen sociaal onevenwicht, maar fnuikt ze ook de economische relance.

02.13 Eric Van Rompuy (CD&V): Die discussie zal in de loop van de volgende weken nog worden gevoerd. De kaaimantaks zal op termijn 450 miljoen euro opbrengen. Dat werd gisteren trouwens door de heer Vanvelthoven in de commissie goedgekeurd. De kaaimantaks zal een half miljard euro opbrengen. Wij staan daarin niet alleen. Wij worden daarin gesteund door de sp.a. De diamanttaks brengt meer op dan ooit tevoren. Dat zal verdrievoudigen. Er zijn dus maatregelen genomen.

Het is duidelijk, mijnheer Calvo, dat wij ook in de tax shift een hogere bijdrage van de hoge vermogens vragen. Over de formules wil ik mij niet uitspreken.

Mijnheer Calvo, u hebt het altijd over cijfers. De grote kritiek op het regeerprogramma was dat er voor 80 % werd bespaard en dat er voor 20 % inkomens waren. Ik heb de tekst bij. U wilt dat omdraaien. U wilt 8 miljard euro belastingverhoging in de volgende jaren, waarvan 3,5 miljard euro van de hogere inkomens. Wat is een hoger inkomen? Dat zijn ook alle huiseigenaars. Iedereen die een woning heeft, heeft een vermogen van meer dan           250 000 euro. In uw programma zal iedereen die een vermogen van meer dan 250 000 euro heeft, eigen huis inbegrepen, worden belast. U wilt dus iedereen in Vlaanderen die een huis heeft belasten. Zo kan ik ook aan 3,5 miljard euro komen.

U zegt altijd dat dit programma niet ernstig is. U vraagt altijd naar cijfers. Ik heb uw cijfers eens bekeken. Groen wil de volgende jaren de belasting met 8,5 miljard euro verhogen om tot een begrotingsevenwicht te komen. Mijnheer Gilkinet, ik heb u de cijfers getoond. Dat staat zwart op wit neergeschreven.

(…)

Ik zou inderdaad graag hebben dat u de voorstellen Ecolo-Groen aan alle parlementsleden bezorgt, samen met uw berekeningen, om te zien hoe u tot het bedrag van 8,3 miljard belastingverhoging komt. Ik nodig u uit om deze gegevens rond te delen want wij hebben deze nog altijd niet gezien; wij hebben alleen erover gelezen in de kranten.

02.22 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Ik heb daar geen enkel probleem mee. Mijnheer de voorzitter, als de heer Van Rompuy daarop aandringt, stel ik voor dat wij onze alternatieve begroting en ons voorstel inzake vermogensfiscaliteit op de banken verspreiden. Ons voorstel inzake de vermogensfiscaliteit is de grootste belastingverlaging voor de middenklasse die er ooit is geweest in dit land. U citeert het cijfer van 250 000, maar wat doen wij in dat systeem,

mijnheer Van Rompuy? Alle bestaande vermogensfiscaliteit gaat op de schop. Een helder, transparant systeem waar men is vrijgesteld tot aan het mediaanvermogen en vanaf dan begint bij te dragen. Voor 75 % van de mensen betekent dat een lastenverlaging. Ik wil dat voorstel met veel plezier bezorgen aan de CD&V-werkgroep en desnoods laten verspreiden op alle banken.

Vervolgens, uw bekommernis om de middenklasse is ongelooflijk hypocriet, mijnheer Van Rompuy. U installeert mee en handhaaft mee het wereldkampioenschap belasten van gewone mensen. U hebt met deze regering al een reeks belastingverhogingen beslist voor gewone mensen, net zoals ook aan de overkant trouwens. De indexsprong is een belastingverhoging voor gewone mensen. Het schrappen van de pensioenbonus is een belastingverhoging voor gewone mensen. Deeltijds werkenden pijn doen? Belastingverhoging voor gewone mensen. Energiefactuur? Belastingverhoging voor gewone mensen. NMBS? Belastingverhoging voor gewone mensen. Uw bekommernis voor de gewone mensen is behoorlijk hypocriet.

Gisteren hebben wij toch wel het toppunt meegemaakt. De heer Van Overtveldt die geen kans nalaat om te zeggen dat de Grieken hun steentje moeten bijdragen, heeft gisteren een pleidooi gehouden voor empathie met de grootbanken. Hij vindt dat de banken nu wel genoeg hebben bijgedragen.

02.23 Eric Van Rompuy (CD&V): Gaat dit over de bankentaks? U was er niet eens. U hebt niet gehoord wat er werd gezegd. Er is daarop heel weinig kritiek gekomen vanuit uw fractie.

02.24 Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Kan de fiscale visie van deze regering nog duidelijker worden gemaakt dan dat? De heer Van Overtveldt die de belastingen voor de gewone mensen heeft  verhoogd en die hier elke week met ongelooflijk veel overtuiging staat om de Griekse bevolking een geweten te schoppen, durft hier in dit Parlement gewoon komen zeggen dat we moeten stoppen met het aanspreken van de banken omdat hun limieten bereikt zijn. Ik vind dat een misplaatste vorm van empathie. Onze prioriteiten liggen elders. Onze proporties zijn anders. En bij ons is er wel een evenwicht, mijnheer Van Rompuy.

02.25 Ahmed Laaouej (PS): Nous menons un débat très intéressant sur l’ajustement budgétaire. M. Van Rompuy a en effet glissé sur certains sujets connexes. C’est son droit. C’est très bien. Mais où est le ministre des Finances? (…)  Nous avons un certain nombre de questions à lui poser, d’interpellations à lui adresser. Je ne peux pas imaginer que nous tenions un débat sur l’ajustement budgétaire sans la présence de M. le ministre des Finances.

(…)

02.29 Eric Van Rompuy (CD&V): U moet niet ongeduldig zijn, mevrouw Temmerman. Over een maand of anderhalve maand zal er een voorstel van de regering voorliggen over een tax shift in de volgende jaren. Wij zullen daar in de commissie zeker een uitvoerige bespreking aan wijden.

Ik wil wel nog enkele dingen zeggen. Als naast de kaaimantaks die u nu hebt goedgekeurd, een diamanttaks voor sp.a zo levensbelangrijk was, waarom hebt u er dan geen punt van gemaakt onder de regering-Di Rupo? Nu zegt u dat CD&V en Open Vld dat niet gewild hebben, maar dat sp.a er voorstander van was. Was u dan zo gehecht aan die regering-Di Rupo? Mijnheer Vanvelthoven, als de diamanttaks zo belangrijk was, waarom is John Crombez dan tweeënhalf jaar blijven zitten zonder dat hij er iets aan gedaan heeft? Waarom? Nu zit u in de oppositie, maar toen u aan de macht was, heb ik daar nooit iets over…

Als dat belangrijk was, had u dat moeten zeggen, mevrouw Temmerman. CD&V zegt nu duidelijk dat er in de volgende weken een tax shift moet komen met de verschillende componenten die ik heb opgenoemd, en dat dit belangrijk is om in de volgende jaren aan het soberheidsbeleid dat gevoerd is de component solidariteit toe te voegen. Wij zeggen dat in alle duidelijkheid en in alle openheid. Ik heb dat echter nooit door de sp.a horen zeggen als het over de kaaimantaks of de diamanttaks gaat. Dat is de hypocrisie van de sp.a. In de commissie heb ik zeer veel geluisterd, maar vanuit uw fractie heb ik tot nu toe op geen enkel moment enig alternatief gehoord voor het saneringsbeleid dat gevoerd moeten worden om onze competitiviteit te herstellen. Ik heb nog geen enkel coherent voorstel daarover gehoord, evenmin van de heer Calvo, die echt dringend eens een cursus begroting moet gaan volgen. U debiteert hier namelijk voortdurend cijfers, zonder te weten waarover het gaat, mijnheer Calvo. De banken betalen 100 miljoen extra, maar zij betalen nu al 1,4 miljard euro. Die 100 miljoen is extra in de begroting opgenomen en heeft niets te maken met de algemene bijdrage van de banken. Lees het verslag, het ligt op de banken. De minister van Financiën heeft gezegd dat zij 1,4 miljard bijdragen.

02.32 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mijnheer Van Rompuy, ik begrijp sommige zaken gewoon niet. Ik moet toegeven dat u altijd aanwezig bent in de commissie, maar wat u net hebt uitgekraamd, lijkt nergens op. Dat de CD&V-fractie daarvoor applaudisseert, toont aan dat men echt niet weet waarmee men bezig is.

Wat de kaaimantaks betreft…

02.33 Eric Van Rompuy (CD&V): U hebt die goedgekeurd.

02.34 Peter Vanvelthoven (sp.a): Nee, meer zelfs, wij hebben de kaaimantaks geschreven, in de vorige regering.

02.35 Eric Van Rompuy (CD&V): Dat is goed.

02.36 Peter Vanvelthoven (sp.a): Dat is heel goed.

02.37 Eric Van Rompuy (CD&V): Dat is positief.

(…)

02.38 Peter Vanvelthoven (sp.a): Mag ik uitspreken of niet? Wij hebben de kaaimantaks geschreven, onder de vorige regering, maar die is er toen niet door gekomen. Wij hebben die in december opnieuw ingediend in het Parlement. Wij hebben geprobeerd om die tijdens de begroting goedgekeurd te krijgen. U hebt die toen weggestemd. Vervolgens is de hele memorie van toelichting herschreven, maar de kaaimantaks is overgenomen en gekopieerd door uw regering. Het spreekt dus nogal vanzelf dat wij die goedkeuren. Kom dus nu niet zeggen dat wij niet met alternatieven komen. Wij zijn met de kaaimantaks voor de dag gekomen, onder John Crombez. Wij zullen die ook goedkeuren.

Wat de diamanttaks betreft, daartegen hebben wij ons in de vorige regering verzet, want uw minister, Koen Geens, wilde daarmee naar het Parlement komen. Waarom hebben wij ons daartegen verzet? Om dezelfde reden als vandaag: de diamanttaks is een puur gunstregime, dat de sector zelf vraagt. Fiscale experts, de Raad van State, het Rekenhof, alle zijn zij van oordeel dat het om een gunstregime gaat, een steunregime dat de Europese toets wellicht niet zal doorstaan, al valt dat af te wachten. Wij hebben ons daartegen verzet. Met de heer Crombez en de vorige regering hebben wij wel de fiscale fraude in de diamantsector aangepakt. Dat hebben wij gedaan!

(….)

02.39 Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, je dirai à M. Van Rompuy que je préfère lire son blog plutôt que de l’entendre à la tribune. J’ai l’impression que nous avons affaire à docteur Eric et mister Van Rompuy! Il y a là quelque chose que je ne comprends plus sur le plan de la cohérence de votre discours. Cela étant, on se souvient de M. Van Biesen vous sommant de déposer un amendement pour mettre sur papier votre pensée fiscale qui, selon lui, s’éloignait de la ligne gouvernementale. Aujourd’hui, vous faites une courbe rentrante. Que s’est-il passé, monsieur Van Rompuy? Restez celui que vous êtes! Quelqu’un qui a une liberté de parole, qui amène une valeur ajoutée au débat et qui donne une tonalité un peu plus sociale mais qui, aujourd’hui, ne reçoit visiblement plus l’adhésion de son groupe, et certainement du gouvernement, et qui dès lors se retrouve un peu isolé et nous exprime ici son malaise à travers un acte de contrition politique, qui est assez incompréhensible!

(…)

02.41 Eric Van Rompuy (CD&V): Over de tax shift heeft zowel onze partijvoorzitter, de heer Beke als de vicepremier, de heer Peeters, als minister Geens en als onze fractieleider, de heer Verherstraeten, duidelijk gezegd wat de contouren ervan moeten zijn, met elementen van competitiviteit en rechtvaardigheid. Er moet onder meer een vermogenswinstbelasting onder een of andere vorm — ik pin mij absoluut niet vast op een of andere formule — deel van uit maken. Dat werd duidelijk uiteengezet en ik ga dat geen twintig keer herhalen.

Wat de heer Laaouej betreft, u kunt het rapport lezen. Wat ik hier gezegd heb, is perfect wat ik ook in de commissie heb gezegd. Natuurlijk geeft een aantal mensen daar een polemiserende interpretatie aan. Als de heer Van Biesen spreekt, dan spreekt hij wel als Open Vld’er. De discussie wordt op dit ogenblik nog gevoerd. Bij het eindresultaat van die tax shift zullen wij zien wie wat verklaard heeft en wat er bekomen is.

Deze regering is negen maanden ver. U ziet dat zij volledig op koers zit wat de begrotingssanering betreft, dat er nu perspectieven zijn van 90 000 jobs in de komende maanden. Het reëel beschikbaar gezinsinkomen zal in 2017 weliswaar lijden onder de indexsprong maar volgens de gouverneur van de Nationale Bank, de heer Smets, zal de koopkracht opnieuw toenemen vanaf 2018. De heer Smets zegt dat als men de optelsom maakt van de  lastenverlaging, de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en de indexsprong, het reëel beschikbaar gezinsinkomen vanaf 2018 verder zal toenemen, zoals het ook dit jaar is toegenomen. Dit jaar is het reëel beschikbaar gezinsinkomen toegenomen. Het was dus geen sociaal horrorjaar 2015, maar een jaar waarin de koopkracht werd gestimuleerd.

Vandaag lazen wij dat de arbeidskosten, mede ook door u, ook in de regering-Di Rupo, … Wij zijn voor continuïteit. Wij hebben daartoe ook bijgedragen. Wij hebben in de toekomst perspectief op meer economische groei, wat belangrijk zal zijn voor jobs en werkgelegenheid.

(…)

Mevrouw Temmerman, ik heb natuurlijk uiteengezet dat voor het resultaat van de arbeidskosten, die de laagste in de hele OESO zijn, de regering-Di Rupo verantwoordelijk is. De indexsprong komt er immers pas in 2017. De verlaging van de sociale bijdragen komt er in 2016. Dat is dus evident. Ik heb echter iets positiefs over de regering-Di Rupo aangegeven. Ik deed dat ook in verband met de sanering, toen ik opmerkte dat de regering-Di Rupo evenveel heeft gesaneerd als de regering-Michel.

Ik pleit hier dus voor continuïteit. U zou mijn uiteenzetting bijgevolg hebben moeten appreciëren.