Taboes en bêtises

Zondag nam ik in Mise au point (RTBF) deel aan het debat over de tax shift.

Opvallend is dat de door de opeenvolgende verklaringen van Gwendoline Rutten en Bart De Wever de standpunten steeds verder uit mekaar lopen. Iedereen slingerde  tijdens de uitzending mekaar met taboes rondom de oren! “Les partenaires du gouvernement Michel étalent leurs divergences”, was de conclusie van dit debat.

Voor CD&V is het belangrijkste oogmerk van een taxshift het verlagen van de lasten op arbeid. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan een stapsgewijze verlaging van de patronale bijdrage op de lonen naar 25%. Ook een verlaging van de werknemersbijdrage om de marge tussen bruto- en nettolonen te verkleinen staat op de agenda.

VLD en MR hebben het in dit verband  niet over het verlagen van de sociale lasten maar daarentegen over een vermindering van de personenbelasting door o.m. het optrekken van het belastingvrij minimum. Dat is niet wat de Europese Commissie van ons verwacht. In België liggen de lasten op arbeid te hoog; die moeten naar beneden via een daling van de sociale bijdragen op het loon. Alleen op die manier kan onze competitiviteit verbeteren en de werkgelegenheid worden bevorderd.

De taxshift is in wezen geen koopkrachtverhaal maar in eerste instantie een competitiviteits-en rechtvaardigheidsverhaal met als einddoel meer jobs.

Dat meningsverschil zal door de Regering Michel moeten worden uitgeklaard  vooraleer over de concrete taxshift wordt onderhandeld. Men moet het eerst eens worden over de finaliteit van de lastenverschuiving. Dat is nu niet het geval.

Tweede punt is de financiering van de tax shift. Het moet  hier gaan over een verschuiving van lasten op arbeid naar andere vormen van belasting. De Europese Commissie en de OESO spreken van een transfer van belastingen naar consumptie, inkomens uit vermogen en ecofiscaliteit. Heel de operatie moet bovendien budgettair neutraal zijn.

Rik Daems van Open VLD en  Kamerlid Benoit Piedboeuf van MR spraken in dit verband tijdens Mise au point andere taal. Ze willen vooral de personenbelasting verlagen en die financieren door bijkomende besparingen in de overheidsuitgaven (meer specifiek in de sociale zekerheid) of door terugverdieneffcten. Voor CD&V kan de compensatie van lastenverlagingen niet worden opgebracht door nieuwe besparingen en mag niet worden gerekend op terugverdieneffecten. In de volgende jaren zal nog 6 miljard  euro moeten gevonden worden aan saneringsmaatregelen om tegen 2018 een nultekort op de federale overheidsbegroting te bereiken. Deze taxshift mag  daarom deze saneringsinspanning niet bijkomend bezwaren.

Rik Daems sprak zich namens de VLD resoluut uit tegen elke BTW-verhoging. Ook MR-voorzitter Chastel en Piedboeuf zijn hiertegen gekant.

Inzake vermogenswinstbelasting sprak Rik Daems over “une bêtise”. “ Taxer les plus-values, c’est une mauvaise idée”. Ook Bart De Wever staat blijkbaar sceptisch t.a.v.  de invoering van een roerende en onroerende meerwaardebelasting.

De Wever zei dit weekend dat er geen taboes mogen zijn maar stelde in zijn interviews in de kranten en op VTM zijn veto tegen elke vorm van  bijkomende belasting op onroerend goed (kadastraal inkomen en huuropbrengsten) en op bedrijfswagens. Zoals Wouter Beke opmerkte floot hij hiermee zijn  eigen N-VA ministers Van Overtveldt en Homans terug.

Gwendoline Rutten en Bart De Wever lijken in navolging van Joëlle Milquet “de nieuwe madame et monsieur NON”. Ze wedijveren met mekaar om de strafste anti-belastingverklaringen en pogen hiermee CD&V en Kris Peeters in het “taxhokje” te duwen. Nochtans heeft CD&V herhaaldelijk verklaart dat een taxshift de globale fiscale/parafiscale belastingdruk niet mag doen stijgen.

Als ik alle taboes en “bêtises” opteken is het een hele waslijst : neen aan een meerwaardebelastingen, neen aan een verhoging van  de BTW, neen aan belasting op bedrijfswagens, neen aan belastingverhogingen op het onroerend goed. Hoe moet die taxshift dan worden gefinancierd?

Als deze discussie nog enkele weken op de publieke markt wordt gevoerd geraakt iedereen verstrikt in zijn eigen taboes.

Binnen CD&V hebben we intern de verschillende pistes van een taxshift grondig  besproken. De essentie voor ons is de lasten op arbeid verlichten om de competitiviteit te verbeteren voor meer jobs.

Deze operatie moet budgettair neutraal zijn en gespreid worden over meerdere jaren. Ze mag niet leiden tot compenserende besparingen in de SZ. Ook op terugverdieneffecten -zoals ten tijde van Verhofstadt in de paarse jaren- moet men niet rekenen want dat zijn uitgestelde deficits.

De consumptie in België wordt lager belast dan het gemiddelde van de EU ( 24ste op 28 landen). Als met al de verlaagde  gereduceerde tarieven en vele vrijstellingen wordt rekening gehouden ligt de feitelijke BTW-voet in België op gemiddeld 11%. Hier is duidelijke marge om de basis waarop consumptie wordt belast te verbreden. Hogere inkomensgroepen consumeren meer en profiteren in absolute bedragen dus ook meer van de verlaagde tarieven. Het is dus niet zo dat selectieve BTW-verhogingen of harmonisering van tarieven per definitie een negatief herverdelingseffect hebben.

Een meerwaardebelasting op roerend en onroerend goed is een zaak van fiscale rechtvaardigheid. Als deze belasting op gerealiseerde meerwaarden de doorsnee spaarder, belegger of huiseigenaar van de middenklasse niet treft en de groei van onze KMO’s  en bedrijven niet hypothekeert is dit economisch en sociaal perfect verdedigbaar. CD&V heeft hierover verschillende opties klaar die technisch uitvoerbaar zijn en op termijn een voldoende rendement opleveren. Heust geen” bêtises”!
Inzake ecobelastingen staat diesel hoog op de agenda. Daar is blijkbaar iedereen het over eens. Oef…geen taboe.

Ik ben na het debat op RTBF naar huis gegaan met een slecht gevoel. Als deze Regering voor de zomer wil landen met een serieuse taxshift zal iedereen liters water in zijn wijn moeten doen, anders wordt deze hele operatie een zware kater en legt ze een hypotheek op het verder herstelbeleid.

Charles Michel staat met zijn Regering voor een doorstart. 1 jaar na de verkiezingen is het bilan positief maar de uitdagingen blijven groot. Michel moet de leiding nemen van deze operatie en bewijzen dat hij de chef is van deze Regering. Hij kan niet langer de “dirty jobs”  enkel overlaten aan Kris Peeters. Deze heeft het sociaal overleg gered met de belofte van een politiek akkoord over de taxshift tegen de zomermaanden.

Vandaag zijn we op 25 mei  2015 één jaar na de parlementsverkiezingen. Mijn verkiezing tot Kamerlid was één van de mooiste momenten van mijn politieke leven: “5 more years” ( de nieuwe titel van mijn weblog).

Zelf voel ik mij goed als voorzitter van de Commissie Financiën in de Kamer en als voorzitter van de werkgroep tax shift binnen CD&V. Ik ben niet naar de Kamer gekomen om 5 jaar uit te bollen. Met het debat over de taxshift voel ik mij weer in het hart van de Belgische politiek.

Ik zal in de volgende weken niet rondrijden met een truitje TAXSHIFT NU zoals destijds met mijn Gordeltruitje SPLITS BHV NU, maar of het nu gaat over BHV of de taxshift:

mijn motto blijft “ nie pleuje”! ( hiermee wil ik als Anderlechtsupporter AA Gent feliciteren met de titel. Verdiend maar rendez-vous volgend jaar…)