Onwettelijk?

Actualiteitsdebat in de plenaire vergadering van de Kamer op 26 februari 2015.

Eric Van Rompy (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, mijn vraag gaat over de fameuze omzendbrief, die geen omzendbrief blijkt te zijn maar een interne instructie inzake de taxatie van spontane meldingen van belastingplichtigen na de laatste regularisatieronde. Gisteren heeft de BBI toelichting gegeven over die taxatie-instructie. Een vertegenwoordiger van de BBI was in decommissie aanwezig op vraag van de minister.

Gisteren vernam ik via de RTBf en vandaag lees ik in de kranten dat het toch gaat om een nieuwe regularisatieronde — er gebeurt dus een nieuwe regularisatie na 2013 —, dat de instructie van de BBI onwettig zou zijn — illégale. Dat de BBI zou handelen in strijd met de wettelijke fiscale bepalingen is volgens mij een zodanig sterke beschuldiging dat ik het, als voorzitter van de commissie Financiën, belangrijk vind dat die beschuldigingen in het Parlement worden beantwoord en becommentarieerd.

De minister heeft gisteren de historiek van de instructie van de BBI duidelijk geschetst. Het gaat om een uniforme benadering van de spontane meldingen, met als bedoeling fiscale shopping tegen te gaan. Dat is gebeurd, zo heeft de BBI gezegd, in overleg en met akkoord van alle gewestelijke directies.

De instructie houdt op geen enkele manier een strafrechtelijke vrijstelling in. Het heeft dus niets te maken met fiscale amnestie. De heer Philipsen van de BBI heeft gisteren gezegd dat de BBI niet taxeert en niet regulariseert. De BBI heeft uitdrukkelijk gesteld dat er getaxeerd wordt tegen normale tarieven, dat er rekening gehouden wordt met de historische ontwikkelingen van het dossier en dat er rekening gehouden wordt met de proportionaliteit. De BBI gaat terug tot het oudste jaar van de niet-verjaarde periode, met name het aanslagjaar 2009. de BBI heeft ook duidelijkheid gezegd dat, als er una via-overleg moet gebeuren met het parket, dit zal gebeuren. Op uitdrukkelijke vraag van de BBI kan met de procureur overleg worden gepleegd. Het parket kan zijn rol dus blijven spelen in volle bevoegdheid.

Wij hebben de BBI gehoord, maar wij hebben niet de kans gehad om de minister te horen. Met mijn vraag wil ik de minister de kans geven om te antwoorden op die zware beschuldigingen.

Mijnheer Vanvelthoven, u stelt dat het belangrijkste belastingorgaan, de BBI, in de illegaliteit opereert. Ik vind dat het Parlement daarover klaarheid moet krijgen.

Daarom stel ik een vraag aan de minister in verband met die beschuldigingen, zodat er een einde kan komen aan de misleiding van de publieke opinie in dat dossier.

Eric Van Rompuy (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. U hebt duidelijkheid verschaft. Gisteren hebben wij de BBI hierover gehoord. U hebt duidelijk uw interpretatie weergegeven van wat de BBI gisteren naar voren heeft gebracht in verband met de strafrechtelijke aanpak, in verband met de verjaring en ook in verband met de tarieven, waarin progressieve modulatie mogelijk is naar gelang van de aard van het inkomen.

Kortom, men moet dit probleem heel genuanceerd benaderen en men mag zich er niet vanaf maken door te zeggen dat dit een nieuwe fiscale regularisatie is waarbij men minder dan 100 % betaalt, enzovoort. Ik vind dat niet kunnen. Dit is een heel technische materie, en ik hoop dat het Parlement niet de toer zal opgaan de BBI verdacht te maken alsof die op een of andere manier aan fiscale regularisatie zou doen en alsof fraude bij de BBI niet maximaal zou worden bestreden. Mijnheer Vanvelthoven, ik vind dat als de socialisten en de groenen die toer opgaan, dit gevaarlijke demagogie is, alsof de BBI onder druk van de regering fraude zou willen regulariseren. Dit is onaanvaardbaar!

Mevrouw Temmerman, vorige week hebt u gevraagd de instructie te kunnen inzien. Wel, die instructie is nu naar het Parlement gebracht en in de commissie besproken. De minister heeft op alle punten heel duidelijke antwoorden verschaft.

De oppositie wil hier een groot electoraal themavan maken. Niet met de geloofwaardigheid van ons belastingsysteem in België!